เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการร่วมกับโครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย


วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนผู้มีอายุยืน นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการร่วมกับโครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองปกครองระบอบประชาธอปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07