เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการร่วมกับโครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย


วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนผู้มีอายุยืน นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการร่วมกับโครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองปกครองระบอบประชาธอปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06