เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 29-พค.- 66 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ประธานสภาฯ นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 1.เพื่อตั้งกระทู้ถาม 2.เรื่องการคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมแทนตำแหน่งว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 3.เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 4.เรื่อง การขอความเห็นจากที่ประชุมสภาเทศบาล กรณีเทศบาลขอใช้ และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง ดอนสำโรง เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบ 5.เรื่อง การขอความเห็นชอบรับเอาที่ดินพร้อมอาคารอเนกประสงค์และรื้อถอนอาคารเพื่อดำเนินโครงสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม

และวาระอื่นๆ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07