เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายประภาส กิจจินดาโอภาสนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คณะกรรมการชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาวะผู้นำ และรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07