เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 3-กค-66 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ประธานสภาฯ นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ รองประธานสภาฯ และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หน.สำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 1.เรื่องกระทู้ถาม 2.เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การติดตั้งบ่ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 เรื่อง ให้ความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และพิจารณเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณราย่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และวาระอื่นๆ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07