เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566


วันที่ 28-สค-66 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ประธานสภาฯ นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ รองประธานสภาฯ และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หน.สำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ ดังนี้ 1.ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 สค 66 3.ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 3.1 เรื่อง โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯ 3.2 เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถ.ปทุมพิทักษ์ (ชุมชนเมืองวาปีปทุม) ช่วงข้างกำแพง รร.วาปีปทุม -กำแพงข้าง รร.เมืองวาปีปทุม-แยก ถ.นิวซีแลนด์ งบประมาณ 1,450,000 บาท สามารถแก้ไขเพิ่มเติมขนาดท่อตัวยูให้ใหญ่ และลึกลงกว่าเดิมได้หรือไม่ 4.ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอญัตติ 4.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และระเบียบวาระอื่นๆ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07