เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566


31-สค.-66 เวลา 09.00 น. ที่วัดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06