เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย (DSPM)


11-กย.-66 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัย (DSPM) และนางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสถานศึกษาในเขตเทศบาล คณะกรรมการศูนย์ฯ โรงพยาบาลวาปีปทุม ประธานคณะกรรมการชุมชน ครู ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) แก่ผู้ปกครองและครู

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19