เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 28-กย-66 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ประธานสภาฯ นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ รองประธานสภาฯ และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หน.สำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ดังนี้ 1.ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 สค 66 3.ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 3.1 เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงแบดมินตัน 3.2 เรื่องเงินรางวัลประกวดโครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่เทศบาลตำบลวาปีปทุมได้รับ 4.ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 5.ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องการพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครางการ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีก่อหนี้ผู้กัน จำนวน 1 โครงการ และระเบียบวาระอื่นๆ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-26
2024-04-13