เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 24-พย-66 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ประธานสภาฯ นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ รองประธานสภาฯ และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หน.สำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ดังนี้ 1.ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28-กย-66 3.ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 4.ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา เสร็จแล้ว 5.ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 6. ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19