เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 27-กพ-67 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ประธานสภาฯ นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ รองประธานสภาฯ และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หน.สำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ดังนี้ 1.ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24-พย.-2566 3.ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 3.1 เรื่อง กระทู้ถาม 4.ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 5.ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระอื่นๆ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07