เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 5 ตค.-64  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส  นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อ พิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลวาปีปทุม และการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลวาปีปทุม และวาระอื่นๆ

 

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19