เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม


วันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม (รุ่นที่ 1-3) โดยมี นายโชคชัย นันตลาด ปลัดอาวุโส เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ รุ่นที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ 16 แห่ง รุ่นที่ 2 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 ตำบล และ รุ่นที่ 3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 7 ตำบล 1 เทศบาล โดยมีการบรรยายพิเศษ จาก นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม หัวข้อ “หัวใจผู้นำอำเภอคุณธรรม” และได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนรู้ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อ “พลังบวร พลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม” ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติธรณ์ อภิศราธนไพศาล สมาคมไทยบ้าน บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดพลังบวร ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม” และนายเอกชัย ธงชาย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กับ เวทีความร่วมมือ หัวข้อ “บทบาทผู้นำกับการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมสู่การปฏิบัติ/สัตยาบัน 10 ประการ” ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำระดับอำเภอสู่การเป็นอำเภอคุณธรรม พร้อมทำความดีตามประกาศเจตนารมย์ระดับอำเภอ ด้วยคุณธรรม ๔ ประการประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19