เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เริ่มใช้วันท่ี 1 มกราคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เริ่มใช้วันท่ี 1 มกราคม 2563
 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง