เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในชุมชน


11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลฯ ได้บรรยายพิเศษส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว และวิทยากรจากโรงพยาบาลวาปีปทุม ได้อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อ/แม่/ลูก/คนในครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่อของสมาชิกในครอบครัว และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-05
2022-12-23
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-15
2022-11-08