เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
tr>
 

 

 


  พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้...
   

  กิจกรรมอาหารปลอดภัย ปลูกข้าวปลอดภัยไว้บริโภค (ปลูก...
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พอเพียงเทศบาลฯ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ พร้อมคุณนาย เปิดก...
  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครอง
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรี...
  ปิดศูนย์กักคอยวัศรีชุมพล
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์กักคอยฯ (วัดศรีชุมพล ชุมชนหนองคู) นายประภาส กิจจินดา...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้