เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นางอรอนงค์  รังวิเศษ
 
  ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม
โทร:043-799-402 ต่อ 114
 

 
   นายนุกูล  ฝอยทอง  
  รองปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม
โทร:043-799-402 ต่อ 107

 
 
 
  จ่าเอกนพอนันต์ พรมลี ว่าง นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:043-799-402 ต่อ 103
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:043-799-402 ต่อ 108
 
 
นางธนวรรณ  มาปะเต
 ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร:043-799-402 ต่อ 106

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม