เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายประภาส กิจจินดาโอภาส
 
  นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม
 

 
นายอัศนีย์  สังขศิลา   นายสาโรจ สุทธิจักร์
รองนายกเทศมนตรี วาปีปทุม
  รองนายกเทศมนตรีวาปีปทุม

 

นายสิทธุ์ แสงเนตร
นายวุฒินันท์ คะเชนทน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วาปีปทุม

เลขานุการนายกเทศมนตรี วาปีปทุม