เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางธนวรรณ  มาปะเต  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  

 นางสาวนริศราภรณ์  โยวะ  
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม