เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

 
 
  -ว่าง-
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
นางสาวชมพูนุช กิตติเสรีบุตร
 นางสาวหัทยา  หนองสูง   นางทรรศนีย์  นาจารย์
 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชีงาน   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้