เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  จ.อ. นพอนันต์  พรมลี
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 
-ว่าง-
 นางสาวโกศล วงษา  นางจุฑามาศ  ปะริตวา
 นางศิริวรรณ  ศรีกุลบุตร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
นางสิริพร น้อยศรี
นักวิชาการศึกษา
พ.จ.อ. ณัฐพล  ชูสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นางสาวอิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวพิชญ์ณิฐา  พรรณศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล

 

 
   
นางสาวพรพรหม  หิตายะ
นางวิลาวัลย์  ทองทวี นางสาวพรรณธิภา ทาอามาตย์
นายกฤษณพล พรรณศิลป์
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ