เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

 
นายนรินทร์  สัจจาวาณิชย์
ประธานสภาฯ 


นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์
    สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรนิตย์ ปัตตานี นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ นางราตรี  ภูมาศ นายทองมาก  ประโคทัง
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
   
 
       
นายชาติชาย  สุวรรณพันธ์
     
สมาชิกสภาเทศบาล