เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน์
ประธานสภาฯ 


นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์
นายศุภาสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
นางมนัสนันท์  ตินติกุลวัฒนกิจ นางราตรี  พันธุ์ละออ
นายนรินร์  สัจจาวาณิชย์ง
 นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 


นายรัฐกร  นภานาค นายวิรัช  วรรณพนม นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์ นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล