เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์
ประธานสภาเทศบาล
088-339-4422


นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร
รองประธานสภาเทศบาล
063-038-8164
เลขานุการสภาเทศบาล
084-685-9595

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์
สมาชิกสภาเทศบาล
089-622-4316
นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
091-057-8503
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์
    สมาชิกสภาเทศบาล
093-56-73913
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
095-670-8474

นายสุรนิตย์ ปัตตานี นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ นางราตรี  ภูมาศ นายทองมาก  ประโคทัง
สมาชิกสภาเทศบาล
095-653-1153
สมาชิกสภาเทศบาล
089-002-5902
สมาชิกสภาเทศบาล
089-619-9185
สมาชิกสภาเทศบาล
087-231-4565

 
   
 
       
นายชาติชาย  สุวรรณพันธ์
     
สมาชิกสภาเทศบาล
098-573-7760