เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


อบรมโครงการอาหารปลอดภัย


วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ตลาดสดเทศบาล ตลาดโต้งรุ่ง และร้านจำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้มีวิทยากรเชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลวาปีปทุม มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-11-02
2022-10-25
2022-10-23
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05