เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดการประชุม “การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน องค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”ในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม อีกทั้ง ยังมีการมอบเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ และสภาองค์กรชุมชนฯ

2023-03-20
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-24
2023-02-17
2023-02-14
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14