เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการร่วมกับโครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี


03-03-64 ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส เทศบาลตำบลวาปีปทุม นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บูรณาการร่วมกับ โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี โดยมีวิทยากรชำนาญการ มาให้ความรู้ แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล หัวข้อ พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย และ ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ รวมถึงการตอบข้อซักถามปัญหา ในครั้งนี้
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-03
2021-10-20
2021-10-15
2021-10-08