เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


อบรมโครงการรณรงค์ลดเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ และต้านสารเสพติดในชุมชน และหน่วยงานราชการ


นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการรณรงค์ลดเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ และต้านสารเสพติดในชุมชน และหน่วยงานราชการ โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ สู่สังคมในวงกว้าง ดังนี้ โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ /หน่วยงานราชการฯ/คณะกรรมการขับเคลื่อนอาสาสมัครรณรงค์ฯ/ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.ในเขตเทศบาล)

 

2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27
2022-08-26
2022-08-12
2022-08-11