เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการอุดหนุ


วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ดำเนินโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน ตามลำดับ เพราะชาววาปีปทุมไม่ทอดทิ้งกัน ฮักแพงแบ่งปัน
2021-10-15
2021-10-08
2021-10-05
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09