เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางอิ่มท้อง (ลงพื้นที่)


วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ เทศบาลตำบลวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและกลุ่มเปราะบางอิ่มท้อง โดยมี คุณนายดวงสุรีย์ ปทานนท์ นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกับประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน และกลุ่ม CG (caregiver) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลวาปีปทุม ทั้งนี้ เพื่อลงพื้นที่ มอบสิ่งของ อุปโภค-บริโภค แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ รวมถึงการเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม

 

2021-10-15
2021-10-08
2021-10-05
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09