เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


วันที่ 5-8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ชุมชนเทศบาลเหนือ/ชุมชนสำโรง/ และชุมชนขวัญปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้ อสม.เทศบาล และประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ ภายในชุมชน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07