เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน (ประชุมสัญจร)


วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกลางเมืองชุมชนโสมนัส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน (ประชุมสัญจร) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อ รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท้วงที

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07