เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ชุมชนหนองคู นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีทุม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีวิทยากร จากโรงพยาบาลวาปีปทุม มาอบรมให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ อสม.เทศบาล และประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ ภายในชุมชน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-26
2024-04-13