เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ชุมชนหนองคู นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีทุม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีวิทยากร จากโรงพยาบาลวาปีปทุม มาอบรมให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ อสม.เทศบาล และประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ ภายในชุมชน

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19