เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


เมื่อวันที่  7  เมษายน  2565  เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ  ปรับปรุง  พัฒนา  สงเสริมให้เทศบาลตำบลวาปีปทุม  ลดความเสี่ยงการทุจริต  พัฒนา  ปรับปรุงผลการประเมิน  ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น  ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29