เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


เมื่อวันที่  7  เมษายน  2565  เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ  ปรับปรุง  พัฒนา  สงเสริมให้เทศบาลตำบลวาปีปทุม  ลดความเสี่ยงการทุจริต  พัฒนา  ปรับปรุงผลการประเมิน  ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น  ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19