เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในชุมชน


11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลฯ ได้บรรยายพิเศษส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว และวิทยากรจากโรงพยาบาลวาปีปทุม ได้อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อ/แม่/ลูก/คนในครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่อของสมาชิกในครอบครัว และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07