เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดการประชุม “การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน องค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”ในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม อีกทั้ง ยังมีการมอบเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ และสภาองค์กรชุมชนฯ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07