เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดการประชุม “การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน องค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”ในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม อีกทั้ง ยังมีการมอบเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ และสภาองค์กรชุมชนฯ

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06