เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


เวที สานพลังสุขภาวะชุมชนอยู่ดี มีสุข มหาสารคาม เมืองเปี่ยมสุข


วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีสานพลังสุขภาวะชุมชนอยู่ดี มีสุข มหาสารคาม เมืองเปี่ยมสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ประกอบไปด้วย อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จำนวน 14 แห่ง,นายอำเภอและท้องถิ่นอำเภอ จำนวน 4 อำเภอ,สภาองค์กรชุมชนเทศบาล/อสม.เทศบาล,โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 4 แห่ง,หน่วยราชการในระดับอำเภอและจังหวัด,สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,คณะผู้จัดงาน,ตลอดจนผู้ร่วมเรียนรู้ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการเครือข่ายและ อปท.เครือข่าย

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07