เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการการจัดการโภชนาและพัฒนาการเด็ก (ศูนย์ส่งเสริมอาหารผักปลอดสารพิษ)


“ครัวชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 24-กพ-66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการการจัดการโภชนาและพัฒนาการเด็ก (ศูนย์ส่งเสริมอาหารผักปลอดสารพิษ) โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งมอบพืชผักสวนครัว ให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน ครอบครัวที่มีเด็กอายุ 0-3 ปี รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดบุตร

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07