เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ประธานสภาฯ นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ รองประธานสภาฯ และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เสนอญัตติ เรื่อง 1.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีจังหวัดของคืนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 2.เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 3.เรื่อง ขอให้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ และวาระอื่นๆ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07