เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2566


ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ รักษาความเป็นธรรม รับผิดชอบความพอเพียง"

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม มีการดำเนินโครงการโตไปไม่โกง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็กเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้เด็กนักเรียนรู้จักปฎิเสธการโกงทุกประเภท

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06