เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2566


ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ รักษาความเป็นธรรม รับผิดชอบความพอเพียง"

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม มีการดำเนินโครงการโตไปไม่โกง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็กเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้เด็กนักเรียนรู้จักปฎิเสธการโกงทุกประเภท

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07