เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนา เด็กนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ


วันที่  3  มีนาคม  2566 คณะครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้ร่วมกันไปทำบุญที่วัดโสมนัสประดิษฐ์ เนื่องในวันมาฆบูชา  เป็นกิจกรรมที่ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะ  และมีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06