เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมพัฒนา เด็กนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ


วันที่  3  มีนาคม  2566 คณะครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้ร่วมกันไปทำบุญที่วัดโสมนัสประดิษฐ์ เนื่องในวันมาฆบูชา  เป็นกิจกรรมที่ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะ  และมีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07