เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


พิธีทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 7 ชุมชน


นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธานในพิธี การทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน โดยมี นางสาวนริศราภรณ์ โยวะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรกระบวนการในการประชุมเพื่อการจัดทำแผนชุมชนเพื่อรับทราบกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ อปท.สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนหรือปรับปรุงแผนชุมชน โดยกระบวนการประชาคม ณ ห้องประชุม บัวชมพูพิลาสเทศบาลตำบลวาปีปทุม
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07