เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการร่วมกับโครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี


03-03-64 ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส เทศบาลตำบลวาปีปทุม นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บูรณาการร่วมกับ โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี โดยมีวิทยากรชำนาญการ มาให้ความรู้ แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล หัวข้อ พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย และ ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ รวมถึงการตอบข้อซักถามปัญหา ในครั้งนี้
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07