เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564


ที่ บริเวณลานวัฒนธรรมอำเภอ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คุณนายดวงสุรีย์ ปทานนท์ /หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เชี่ยวชาญชีวิต (ผู้สูงอายุ) ทั้ง 11 อปท.ในเขตอำเภอวาปีปทุม ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ บุหรี่ และผู้สูงอายุสุขภาพดี แบ่งออกเป็น บุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ จำนวน 51 คน บุคคลต้นแบบลด ละ เลิก บุหรี่ จำนวน 51 คน และบุคคลต้นแบบสุขภาพดี จำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07