เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


วันนี้เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณสระน้ำหนองแสง นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ/คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาล/ สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ /พนักงาน /ลูกจ้าง เทศบาล /คณะกรรมการชุมชน/จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก ลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้แกนนำ อสม. กรรมการชุมชน จิตอาสา ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07