เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564


ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ หัวหน้าส่วนราชการ/ คณะกรรมการชุมชน/นักเรียนจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม โดยการประกาศพื้นที่ปลอดบุหรี่และสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องกีฬาต้านยาเสพติด และการฝึกคลินิกฟุตบอล,การอบรมให้ความรู้และถอดบทเรียน เกี่ยวกับการลดการสูบบุหรี่และสารเสพติดในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ ให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด เป็นเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนรวมพลังต่อสู้เอาชนะกับยาเสพติด
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07