วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุถ้วยรางวัลและสายสะพายสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างถ่ายเอการพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาขนขยะออกจากไหล่ทางอพร้อมปรับเกรดลาดกองขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายเคาร์เตอร์สติกเกอร์เคลือบพื้นพาสวู้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการคบวคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง