วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเรืองดำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อต้มไม้ (สำหรับจัดตกแต่งศาลตายาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแวมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-0075 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์การเร่งรัดจัดเก็บภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง