วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างล้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างซักซ่อมแซมผ้าม่านพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง