วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารวารสาร โครงการจัดทำสื่อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำรับ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด
25  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบแฟ้มแขวน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง