วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการปฏิบัติงาน (โครงการจัดทำสื่อวารสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมากั้นห้องกระจกพร้อมประตูบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม (โคกอีหลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเล่นเกมส์แต่ละฐาน สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาชุดส่งเสริมและพัฒนาการเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิจใจ สังคม และสติปัญญา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง