วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมรถบรรทุก 81-5332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 2,749 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 2,749
27  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง