วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาติดสติกเกอร์เรืองแสงรถบรรทุก ตาม พรบ.ขนส่งทางบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตาม ปรพจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าตลาดสดชั่วคราวข้างธนาคารออมสิน (หลังคาโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคเทรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง