วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ผลิตถัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถขยะทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙และ๘๒-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรอบซุ้มประตูกลองยาว (ฝั่งขาเข้าเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จัดซื้อต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง